Bouppteckning

När en person avlider finns det ett helt liv som ska tas om hand, den avlidne har saker i bostaden, bilar, pengar på banken och/eller fastigheter. Inom fyra månader från dödsfallet ska en bouppteckningsförrättning hållas och en bouppteckning ska därefter upprättas och skickas in till Skatteverket.

Ängskär

Krav på bouppteckning

I Sverige är det nämligen ett krav att en bouppteckning ska göras, undantaget är om det finns så få tillgångar i dödsboet att dessa endast täcker begravningskostnaderna. Vid sådana tillfällen ska en dödsboanmälan upprättas i stället. En bouppteckning är en förteckning dels över den avlidnes tillgångar och skulder dels över den avlidnes arvingar.  En bouppteckning ska alltid förrättas av två utomstående förrättningsmän, en dödsbodelägare får inte vara en förrättningsman.

Upprätta en bouppteckning

Det är viktigt att en bouppteckning upprättas på ett korrekt sätt bland annat för att Skatteverket ska registrera den. Vår rekommendation är därför alltid att ta hjälp från någon med juridiska kunskaper med att upprätta en bouppteckning. Det är inte bara juridiken vid dödsfall som kan vara komplicerad utan hos oss får man även råd och stöd hur dödsbo kan hanteras i praktiken. Hur ska räkningar hanteras, får anhöriga ge bort eller fördela den avlidnes saker, hur ska deklaration skötas osv. Vi har lång erfarenhet av att hantera dödsbon och vi svarar gärna på frågor både gällande den praktiska och den juridiska hanteringen av ett dödsbo.

Läs mer

  • Livsarkivet
  • SBF
  • Familjesidan